สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัดพ ๕.๑ ม.๔-๖/๖ การใช้ทักษะ
การตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง

ท 1.1 ข้อความตัวอย่าง
  ข้อความตัวอย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย สังคมปลอดภัย กายใจเป็นสุข
ชั่วโมง อุบัติเหตุและความรุนแรง ม ผลกระทบที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ม แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ
เรื่อง อุบัติเหตุและความรุนแรง ม ผลกระทบที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ม แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ