สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ

- แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัดพ ๔.๑ ม.๔-๖/๒ วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค

ท 1.1 ข้อความตัวอย่าง
  ข้อความตัวอย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย สื่อกับ การคุ้มครองผู้บริโภค
ชั่วโมง สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ , อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ , รู้เท่าทันสื่อ , องค์ประกอบการเท่าทันสื่อในสังคมไทย
เรื่อง สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ , อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ , รู้เท่าทันสื่อ , องค์ประกอบการเท่าทันสื่อในสังคมไทย
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ