สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยคและข้อความ

ที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย

เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟัง

และอ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.2 ม.4 - 6/4

พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล

บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ

และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์

ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม

ท 1.1 ข้อความตัวอย่าง
  ข้อความตัวอย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียน 6 Education and Online Learning
ชั่วโมง Language Focus: Inversion
เรื่อง Language Focus: Inversion
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ