สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี

การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การวิเคราะห์ความ การตีความ

การใช้ skimming/scanning/guessing/

context clue

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.4 - 6/4

จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ

สรุปความ ตีความ และแสดง

ความคิดเห็นจากการฟังและ

อ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและ

บันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผล

และยกตัวอย่างประกอบ

ท 1.1 ข้อความตัวอย่าง
  ข้อความตัวอย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียน 6 Education and Online Learning
ชั่วโมง Reading: Distance Learning
เรื่อง Reading: Distance Learning
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ