สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การทบทวนเรื่องที่เรียนผ่านมาแล้วจะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สรุปทบทวนบทเรียนต่าง ๆ ได้

2.เข้าใจในบทเรียนที่เรียนผ่านมาได้

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินพฤติกรรมการทำงาน

- ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ เรียนรู้ก้าวไกล ICT
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง ทบทวนบทเรียน
เรื่อง ทบทวนบทเรียน วันที่ 28 ก.ย.61
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง