สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การพิมพ์ข้อความอาจเกิดความผิดพลาดเรื่องตัวสะกด โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดสามารถที่จะตรวจสอบแก้ไขตัวสะกดได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบ แก้ไขตัวสะกดได้

2. ตรวจสอบ แก้ไขตัวสะกดได้

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินพฤติกรรมการทำงาน

- ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ เรียนรู้ก้าวไกล ICT
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง การตรวจสอบ แก้ไขตัวสะกด
เรื่อง การตรวจสอบ แก้ไขตัวสะกด วันที่ 14 ก.ย.61 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง