สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจัดข้อความด้วยสไตล์ มี 2 รูปแบบการจัดข้อความด้วยสไตล์ มี 2 รูปแบบ

1. การกำหนดสไตล์ เป็นการกำหนดรูปแบบข้อความด้วยสไตล์สำเร็จรูป 

2. การเปลี่ยนชุดสีของสไตล์ เป็นการเปลี่ยนสีของสไตล์แบบอัตโนมัติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายขั้นตอนการจัดข้อความด้วยสไตล์ได้

2.จัดข้อความด้วยสไตล์ได้

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินพฤติกรรมการทำงาน

- ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ เรียนรู้ก้าวไกล ICT
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง การจัดข้อความด้วยสไตล์ได้
เรื่อง การจัดข้อความด้วยสไตล์ได้ วันที่ 7 ก.ย.61 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง