สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การกำหนดชนิดตัวอักษร คือ การเปลี่ยนชนิดของตัวอักษรให้มีความน่าสนใจมากขึ้น การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร คือ การเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรให้เล็ก หรือใหญ่ตามที่เราต้องการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายขั้นตอนการกำหนดชนิดและขนาดตัวอักษรได้

2.กำหนดชนิดและขนาดตัวอักษรได้

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินพฤติกรรมการทำงาน

- ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ เรียนรู้ก้าวไกล ICT
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง การกำหนดชนิดและขนาดตัวอักษร
เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดตัวอักษร วันที่ 17 ส.ค.61 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง