สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การบันทึกเอกสาร เป็นการจัดเก็บเอกสารลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ไว้สำหรับการใช้งานในครั้งต่อไป ซึ่งการบันทึกเอกสารนั้น มีอยู่หลายรูปแบบ ต้องเลือกบันทึกเอกสารให้เหมาะกับการนำไปใช้งาน เช่น บันทึกเอกสารใหม่

บันทึกเอกสารแบบสำเนา บันทึกเอกสารแบบ PDF ไฟล์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายขั้นตอนการบันทึกเอกสารได้

2.สามารถบันทึกเอกสาร ได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมการทำงาน

2.ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ เรียนรู้ก้าวไกล ICT
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง การบันทึกเอกสาร
เรื่อง การบันทึกเอกสาร วันที่ 13 ก.ค. 61
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง