องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “สร้างแกนนำนักศึกษาราชภัฏวิศวกรสังคม (แม่ไก่)”

Info-dltv | 11 พ.ย. 2563
109

   วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “สร้างแกนนำนักศึกษาราชภัฏวิศวกรสังคม (แม่ไก่)” มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นวิศวกรสังคม ๔ ประการ ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อเป็นเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนท้องถิ่นให้กับนักศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการทั้ง ๑๑ มหาวิทยาลัยรวม ๒๓๓ คน เป็นเวลา ๔ วัน เพื่อฝึกใช้เครื่องมือพัฒนาตนเองและชุมชน รวมทั้งลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์จริงเพื่อเน้นย้ำพลังของเครื่องมือวิศวกรสังคมที่ใช้ได้จริง

   ทั้งนี้เพื่อให้แกนนำวิศวกรสังคม เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านการบ่มเพาะ สามารถนำความรู้และทักษะการเป็นวิศวกรสังคม ๔ ประการ ไปดำเนินโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น ที่สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น และร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการกลุ่ม ในการต่อยอดขยายผล สร้างเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นถัดไป เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง ของ “ราชภัฏ วิศวกรสังคม” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน