จิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๑๓ ตุลาคม

Info-dltv | 13 ต.ค. 2563
156

   วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณหน้าวังไกลกังวล ถนนเพชรเกษม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม เพื่อให้จิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และเป็นการสร้างพลังความสามัคคีให้แก่ส่วนราชการ

   ในการนี้ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นำคณะจิตอาสาพระราชทาน วปร.๙๐๔ ในสังกัดสถานีฯ DLTV เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน