พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

PR dltv | 24 ก.ค. 2563
160

           วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ร้อยดวงใจราชภัฏทั่วธานี เทิดพระบารมีองค์ราชันย์” ที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศร่วมกันจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมดำเนินการในพื้นที่ตั้งของแต่ละมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพานพุ่มราชสักการะ ซึ่งอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลับราชภัฏทั่วประเทศ ได้กล่าวปฏิญาณตนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายสัตย์ปฏิญาณในการทุ่มเทสร้างบัณฑิตให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีวินัย รวมทั้งครองตนอย่างสมเกียรติของ “ราชภัฏ” อันหมายถึง “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” อย่างเต็มภาคภูมิ

           นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับกรมการสัตว์ทหารบก นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 28 จิตอาสา 904 จังหวัดนครปฐมยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ มอบกล้าพันธุ์พืชสวนครัว และเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในการส่งเสริมและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน