ข้อมูลอะไรบ้าง ? ที่สามารถดาวน์โหลด ได้จากเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

Info-dltv | 25 พ.ค. 2563
280355

ข้อมูลอะไรบ้าง ? ที่สามารถดาวน์โหลด ได้จากเว็บไซต์  www.dltv.ac.th

1. ตารางออกอากาศ

2. กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง 

3. แผนการจัดการเรียนรู้ (สื่อ๖๐พรรษา)

4. สื่อประกอบการเรียนการสอน (ใบงาน ,ใบกิจกรรม)

 

มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้