ความหมายของตราสัญลักษณ์

PR&Info dltv | 01 เม.ย. 2562
1198

 

ความหมายตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

       คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์พระราชพิธีฯเผยความหมาย "ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ "

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เผยแพร่ ความหมาย "ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒" โดยมีรายละเอียดดังนี้

อักษรพระปรมาภิไธย วปร

พื้นอักษรสีขาวขอบเดินทอง อันเป็นสีของวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพ ภายในอักษรประดับเพชร วปร อยู่บนพื้นสีขาบ (น้ำเงินเข้ม) อันเป็นสีของขัตติยกษัตริย์ ภายในกรอบพุ่มข้าวบิณฑ์สีทองสอดสีเขียวอันเป็นสีซึ่งเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ

กรอบทรงพุ่มข้าวบิณฑ์อัญเชิญมาจากกรอบที่ประดิษฐานพระมหาอุณาโลม อันเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

พระมหาเศวตฉัตร

เบื้องหลังพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐาน พระมหาเศวตฉัตร อันมีระบายขลิบทองจงกลยอดฉัตรประกอบรูปพรหมพักตร์อันวิเศษสุด ระบายชั้นล่างสุดห้อยอุบะจำปาทอง แสดงถึงพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพที่ปกแผ่ไปทั่วทิศานุทิศ

แถบแพรพื้น

เบื้องล่างกรอบอักษรพระปรมาภิไธยมีแถบแพรพื้นสีเขียวสนิมทอง ขอบขลิบทอง มีอักษรสีทองความว่า "พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒"

ปราบแถบแพรเบื้องขวามีรูปคชสีห์กายม่วงอ่อน ประคองฉัตร ๗ ชั้น หมายถึงข้าราชการฝ่ายทหาร

เบื้องซ้ายมีรูปราชสีห์กายขาวประคองฉัตร ๗ ชั้น หมายถึง ข้าราชการฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติราชการสนองงานแผ่นดินอยู่ด้วยกัน

ข้างคันฉัตรด้านในทั้งสองข้างมีดอกลอยกนกนาค แสดงถึงปีมะโรงนักษัตรอันเป็นปีพระบรมราชสมภพ สีทองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองยิ่งของประเทศชาติและประชาชน

แวดล้อมด้วยเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์

เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์

เป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช ได้แก่

พระมหาพิชัยมงกุฎ (๑) และเลขมหามงคลประจำรัชกาลอยู่เบื้องบน หมายถึงทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่งของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

พระแสงขรรค์ชัยศรี (๒) หมายถึงทรงรับพระราชภาระปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากภยันตราย

ธารพระกร (๓) หมายถึงทรงดำรงราชธรรมเพื่อค้ำจุนบ้านเมืองให้ผาสุกมั่นคง

พระแส้จามรี (๔) กับพัดวาลวิชนี (๕) หมายถึงทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์

ฉลองพระบาทเชิงงอน (๖) หมายถึงทรงทำนุบำรุงปวงประชาทั่วรัฐสีมาอาณาจักร