00:00:00
R ศ23101 ทัศนศิลป์ ม.3 เรื่อง เรียนรู้หลักการใช้สีน้ำ
 
00:30:00
ก้าวอย่างพอเพียง
 
01:00:00
ไปตามฝัน
 
01:30:00
แผ่นดินทระนง
 
02:00:00
รอบภูมิภาค
 
02:30:00
รอบรู้ถิ่นไทย
 
03:00:00
รอบภูมิภาค
 
03:30:00
รอบภูมิภาค
 
04:00:00
R ก้าวอย่างพอเพียง
 
04:30:00
R ไปตามฝัน
 
05:00:00
R แผ่นดินทระนง
 
05:30:00
R รอบภูมิภาค
 
06:00:00
R รอบรู้ถิ่นไทย
 
06:30:00
R รอบภูมิภาค
 
07:00:00
R รอบภูมิภาค
 
07:30:00
R ก้าวอย่างพอเพียง
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
แจ้งรายการ
 
09:00:00
การเรียนการสอนวิชาทหารฯ ชั้นปีที่ 3 เรื่อง วิชายาเสพติด
 
11:00:00
TUE ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 2
 
12:00:00
TUE ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง โครงการสำรวจอวกาศ
 
13:00:00
TUE ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง วิทยาศาสตร์ในชีวิต
 
14:00:00
TUE พ23101 สุขศึกษา ม.3 เรื่อง ความสำคัญและองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์
 
15:00:00
R ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 2
 
16:00:00
R ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง โครงการสำรวจอวกาศ
 
17:00:00
R ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง วิทยาศาสตร์ในชีวิต
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R พ23101 สุขศึกษา ม.3 เรื่อง ความสำคัญและองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์
 
19:00:00
R ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 2
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง โครงการสำรวจอวกาศ
 
21:30:00
R ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง วิทยาศาสตร์ในชีวิต
 
22:30:00
R พ23101 สุขศึกษา ม.3 เรื่อง ความสำคัญและองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์
 
23:30:00
R ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 2