00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
รอบรู้ถิ่นไทย
 
02:00:00
เกษตรขั้นเทพ
 
03:00:00
ก้าวอย่างพอเพียง
 
03:30:00
ไปตามฝัน
 
04:00:00
รอบภูมิภาค
 
04:30:00
แผ่นดินทระนง
 
05:00:00
R : รอบภูมิภาค
 
05:30:00
R : ก้าวอย่างพอเพียง
 
06:00:00
R : เกษตรขั้นเทพ
 
07:00:00
R : รอบรู้ถิ่นไทย
 
07:30:00
R : ไปตามฝัน
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
MON : ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา : พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี และพระเจ้าปเสนทิโกศล
 
09:30:00
MON : ท23101 ภาษาไทย ม.3 * เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (1) *
 
10:30:00
MON : ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 * เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม *
 
11:30:00
MON : ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 * เรื่อง ประเภทงานเพื่อการดำรงชีวิต
 
12:30:00
MON : ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 * เรื่อง การวิเคราะห์และการวางแผนทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
 
13:30:00
TUE : ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 * เรื่อง ปริมาตรของปริซึม *
 
14:30:00
TUE : ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 * เรื่อง การหาความเร็วเฉลี่ย (2)
 
15:30:00
TUE : ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 * เรื่อง การคำนวณหาความเร่ง (1) *
 
16:30:00
TUE : พ23101 สุขศึกษา ม.3 * เรื่อง เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยตนเอง
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
WED : อ23101 ภาษาอังกฤษ ม.3 * เรื่อง Occupations *
 
19:00:00
WED : ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง นิทานชาดก : นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
WED : ท23101 ภาษาไทย ม.3 * เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (2) *
 
21:30:00
WED : ส23102 ประวัติศาสตร์ม.3 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์
 
22:30:00
รอบภูมิภาค
 
23:00:00
รอบรู้ถิ่นไทย
 
23:30:00
เกษตรขั้นเทพ