00:00:00
R : พ23101สุขศึกษาม.3 (ต่อ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์
 
00:30:00
SHORT FILM หนังสั้น เสริมสร้างคุณธรรม
 
01:00:00
ก้าวอย่างพอเพียง
 
01:30:00
ไปตามฝัน
 
02:00:00
สหกรณ์สร้างอาชีพ
 
02:30:00
รอบภูมิภาค
 
03:00:00
รอบรู้ถิ่นไทย
 
03:30:00
รอบภูมิภาค
 
04:30:00
แผ่นดินทระนง
 
05:00:00
R : รอบภูมิภาค
 
05:30:00
R : รอบภูมิภาค
 
06:00:00
R : ก้าวอย่างพอเพียง
 
06:30:00
R : ไปตามฝัน
 
07:00:00
R : รอบภูมิภาค
 
07:30:00
R : รอบรู้ถิ่นไทย
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
อ23101 ภาษาอังกฤษ ม.3 เรื่อง Easter Day
 
09:30:00
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง ปัญหาในชุมชนและแนวทางแก้ไข
 
10:30:00
ท23101 ภาษาไทย ม.3 เรื่อง นำเสนอคุณค่า และนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ส23102 ประวัติศาสตร์ม.3 เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ ๑ สงครามโลกครั้งที่ ๒ และ สงครามเย็น
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : อ23101 ภาษาอังกฤษ ม.3 เรื่อง Easter Day
 
15:30:00
R : ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง ปัญหาในชุมชนและแนวทางแก้ไข
 
16:30:00
R : ท23101 ภาษาไทย ม.3 เรื่อง นำเสนอคุณค่า และนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R : ส23102 ประวัติศาสตร์ม.3 เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ ๑ สงครามโลกครั้งที่ ๒ และ สงครามเย็น
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : อ23101 ภาษาอังกฤษ ม.3 เรื่อง Easter Day
 
21:30:00
R : ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง ปัญหาในชุมชนและแนวทางแก้ไข
 
22:30:00
R : ท23101 ภาษาไทย ม.3 เรื่อง นำเสนอคุณค่า และนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
23:30:00
R : ส23102 ประวัติศาสตร์ม.3 เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ ๑ สงครามโลกครั้งที่ ๒ และ สงครามเย็น