00:00:00
R ส23102 ประวัติศาสตร์ ม.3(ต่อ) เรื่อง ความสำคัญและขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
 
01:30:00
รอบภูมิภาค
 
02:30:00
ก้าวอย่างพอเพียง
 
03:00:00
ไปตามฝัน
 
03:30:00
รอบภูมิภาค
 
04:00:00
รอบรู้ถิ่นไทย
 
04:30:00
แผ่นดินทระนง
 
05:00:00
รอบรู้ถิ่นไทย
 
05:30:00
รอบภูมิภาค
 
06:00:00
รอบภูมิภาค
 
06:30:00
ก้าวอย่างพอเพียง
 
07:00:00
ไปตามฝัน
 
07:30:00
รอบภูมิภาค
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ต้นสายสัมพันธ์ไทย - จีน
 
08:30:00
ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง ตัวประกอบก็ตอบได้ (3)
 
09:30:00
ท23101 ภาษาไทย ม.3 เรื่อง ผ่านถ้อยวาจา1
 
10:30:00
อ23101 ภาษาอังกฤษ ม.3 เรื่อง At the Shopping Center (1)
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ต้นสายสัมพันธ์ไทย - จีน
 
12:30:00
ศ23101 ศิลปะ ม.3 เรื่อง สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ (2)
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง ตัวประกอบก็ตอบได้ (3)
 
15:30:00
R ท23101 ภาษาไทย ม.3 เรื่อง ผ่านถ้อยวาจา1
 
16:30:00
R อ23101 ภาษาอังกฤษ ม.3 เรื่อง At the Shopping Center (1)
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ต้นสายสัมพันธ์ไทย - จีน
 
18:30:00
R ศ23101 ศิลปะ ม.3 เรื่อง สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ (2)
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง ตัวประกอบก็ตอบได้ (3)
 
21:30:00
R ท23101 ภาษาไทย ม.3 เรื่อง ผ่านถ้อยวาจา1
 
22:30:00
R อ23101 ภาษาอังกฤษ ม.3 เรื่อง At the Shopping Center (1)
 
23:30:00
R ศ23101 ศิลปะ ม.3 เรื่อง สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ (2)