00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
วิถีอาเซียน
 
02:00:00
รอบบ้านเรา
 
02:30:00
สีสันแอฟริกา
 
03:00:00
I am in Asean
 
03:30:00
แง้มประตูสู่ลาว ปี 1-2
 
04:00:00
ท่องโลก 10+1
 
04:30:00
สร้างสรรค์ทัศนศิลป์
 
05:00:00
ASEAN FOCUS
 
05:30:00
สวัสดีเวียดนาม
 
06:00:00
ภาษาเกาหลี
 
06:30:00
ภาษาพม่า
 
07:00:00
สีสันอาเซียนพลัส
 
07:30:00
R : วิถีอาเซียน
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 เรื่อง ความสำคัญพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ
 
09:30:00
ท22101 ภาษาไทย ม.2 * เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง (2)
 
10:30:00
ค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 * เรื่อง การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัส / บทกลับไปใช้ในชีวิตจริง
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ว22103 เทคโนโลยี ม.2 * เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
 
13:30:00
ว22103 เทคโนโลยี ม.2 * เรื่อง การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน *
 
14:30:00
R : ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 เรื่อง ความสำคัญพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ
 
15:30:00
R : ท22101 ภาษาไทย ม.2 * เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง (2)
 
16:30:00
R : ค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 * เรื่อง การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัส / บทกลับไปใช้ในชีวิตจริง
 
17:30:00
R : ว22103 เทคโนโลยี ม.2 * เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : ว22103 เทคโนโลยี ม.2 * เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
 
18:30:00
R : ว22103 เทคโนโลยี ม.2 * เรื่อง การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน *
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 เรื่อง ความสำคัญพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ
 
21:30:00
R : ท22101 ภาษาไทย ม.2 * เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง (2)
 
22:30:00
R : ค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 * เรื่อง การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัส / บทกลับไปใช้ในชีวิตจริง
 
23:30:00
R : ว22103 เทคโนโลยี ม.2 * เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์