00:00:00
พ22101สุขศึกษา ม.2 (ต่อ) เรื่อง การป้องกันตนเอง จากโรคเอดส์
 
00:30:00
วิถีอาเซียน
 
01:00:00
รอบบ้านเรา
 
01:30:00
สีสันแอฟริกา
 
02:00:00
แง้มประตูสู่ลาว ปี 1-2
 
02:30:00
ท่องโลก 10+1
 
03:00:00
ASEAN FOCUS
 
03:30:00
สวัสดีเวียดนาม
 
04:00:00
ภาษาเกาหลี
 
04:30:00
ภาษาพม่า
 
05:00:00
R: วิถีอาเซียน
 
05:30:00
R: รอบบ้านเรา
 
06:00:00
R: สีสันแอฟริกา
 
06:30:00
R: แง้มประตูสู่ลาว ปี 1-2
 
07:00:00
R: ท่องโลก 10+1
 
07:30:00
R: ASEAN FOCUS
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
แจ้งรายการ
 
09:00:00
การเรียนการสอนวิชาทหารฯ ชั้นปีที่ 2 เรื่อง วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
 
10:00:00
การเรียนการสอนวิชาทหารฯ ชั้นปีที่ 2 เรื่อง วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
 
11:00:00
ค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง การหมุน
 
12:00:00
อ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 เรื่อง News 2
 
13:00:00
ว22101วิทยาศาสตร์ ม.2 เรื่อง ตระหนักถึงผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
 
14:00:00
ศ22101 ทัศนศิลป์ ม.2 เรื่อง เรียนรู้และทดลองวัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
 
15:00:00
อ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 เรื่อง Advertisement 1
 
16:00:00
ค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง การเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉาก *
 
17:00:00
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 เรื่อง สิทธิเสรีภาพของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
ศ22103 ดนตรี ม.2 เรื่อง หลักและเทคนิคขับร้องเพลงไทย
 
19:00:00
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 เรื่อง หน้าที่ของชนชาวไทย
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
ท22101 ภาษาไทย ม.2 เรื่อง คุณค่าและข้อคิดของโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง *
 
21:30:00
ค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง การสะท้อนในระบบพิกัดฉาก *
 
22:30:00
ว22103 เทคโนโลยี ม.2 เรื่อง การใช้งานโมดูล Ultrasonic และTemp ใน Tinkercad (1)
 
23:30:00
ว22103 เทคโนโลยี ม.2 เรื่อง การใช้งานโมดูล Ultrasonic และTemp ใน Tinkercad (2)