00:00:00
R ว22104 วิทยาการคำนวณ ม.2(ต่อ) เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ (1)
 
01:30:00
ภาษาเกาหลี
 
02:00:00
ภาษาพม่า
 
02:30:00
วิถีอาเซียน
 
03:00:00
รอบบ้านเรา
 
03:30:00
สีสันแอฟริกา
 
04:00:00
แง้มประตูสู่ลาว ปี 1-2
 
04:30:00
ท่องโลก 10+1
 
05:00:00
ASEAN FOCUS
 
05:30:00
สวัสดีเวียดนาม
 
06:00:00
สีสันอาเซียนพลัส
 
06:30:00
ภาษาเกาหลี
 
07:00:00
ภาษาพม่า
 
07:30:00
แง้มประตูสู่ลาว ปี 1-2
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ต้นสายสัมพันธ์ไทย - จีน
 
08:30:00
ท22101 ภาษาไทย ม.2 เรื่อง รอยจารึกแผ่นดิน (2)
 
09:30:00
ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากตัวทำละลายในการแยกสาร (2)
 
10:30:00
ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากตัวทำละลายในการแยกสาร (3)
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ต้นสายสัมพันธ์ไทย - จีน
 
12:30:00
ส22102 ประวัติศาสตร์ ม.2 เรื่อง ความสำคัญและขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์(2)
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R ท22101 ภาษาไทย ม.2 เรื่อง รอยจารึกแผ่นดิน (2)
 
15:30:00
R ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากตัวทำละลายในการแยกสาร (2)
 
16:30:00
R ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากตัวทำละลายในการแยกสาร (3)
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ต้นสายสัมพันธ์ไทย - จีน
 
18:30:00
R ส22102 ประวัติศาสตร์ ม.2 เรื่อง ความสำคัญและขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์(2)
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R ท22101 ภาษาไทย ม.2 เรื่อง รอยจารึกแผ่นดิน (2)
 
21:30:00
R ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากตัวทำละลายในการแยกสาร (2)
 
22:30:00
R ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากตัวทำละลายในการแยกสาร (3)
 
23:30:00
R ส22102 ประวัติศาสตร์ ม.2 เรื่อง ความสำคัญและขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์(2)