00:00:00
R: ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 (ต่อ) เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิตสอนใจ
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
Happy English by Kru Somsri
 
02:00:00
Click
 
02:30:00
Sparkling English
 
03:00:00
Good Morning vocab King
 
03:30:00
Happy English by Kru Somsri
 
04:00:00
Click
 
04:30:00
ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
 
05:00:00
Sparkling English
 
05:30:00
Good Morning vocab King
 
06:00:00
FudFidFoFi
 
06:30:00
R : ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
 
07:00:00
R : Happy English by Kru Somsri
 
07:30:00
R : Click
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 เรื่อง Look at your book
 
09:30:00
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 เรื่อง หนทางแห่งการดับทุกข์
 
10:30:00
พ21101สุขศึกษาม.1 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ศ21103 ดนตรี ม.1 เรื่อง วงดนตรีพื้นเมือง
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 * เรื่อง Look at your book
 
15:30:00
R : ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 เรื่อง หนทางแห่งการดับทุกข์
 
16:30:00
R: พ21101สุขศึกษาม.1 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R: ศ21103 ดนตรีม.1 เรื่อง วงดนตรีพื้นเมือง
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 * เรื่อง Look at your book
 
21:30:00
R : ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 เรื่อง หนทางแห่งการดับทุกข์
 
22:30:00
R: พ21101สุขศึกษาม.1 เรื่อง สมบัติของจำนวนเต็มและการนำสมบัติของจำนวนเต็มไปใช้ *
 
23:30:00
R: ศ21103 ดนตรีม.1 เรื่อง วงดนตรีพื้นเมือง