00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
Eng Hour (Eng 24)
 
02:30:00
The workshop (Eng 24)
 
03:30:00
CAT English
 
04:00:00
Happy English by Kru Somsri
 
04:30:00
Speak up
 
05:00:00
Click
 
05:30:00
Sparkling English
 
06:00:00
Good Morning vocab King
 
06:30:00
R : CAT English
 
07:00:00
R : Eng Hour (Eng 24)
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ท21101 ภาษาไทย ม.1 * เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
 
09:30:00
ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 * เรื่อง การลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบและการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก *
 
10:30:00
อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 * เรื่อง I am only child.
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ส21102 ประวัติศาสตร์ ม.1 เรื่อง ระบบศักราช
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : ท21101 ภาษาไทย ม.1 * เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
 
15:30:00
R : ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 * เรื่อง การลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบและการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก *
 
16:30:00
R : อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 * เรื่อง I am only child.
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R : ส21102 ประวัติศาสตร์ ม.1 เรื่อง ระบบศักราช
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ท21101 ภาษาไทย ม.1 * เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
 
21:30:00
R : ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 * เรื่อง การลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบและการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก *
 
22:30:00
R : อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 * เรื่อง I am only child.
 
23:30:00
R : ส21102 ประวัติศาสตร์ ม.1 เรื่อง ระบบศักราช