00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
Speak up
 
02:00:00
Click
 
02:30:00
Sparkling English
 
03:00:00
Good Morning vocab King
 
03:30:00
Eng Hour (Eng 24)
 
04:30:00
CAT English
 
05:00:00
The workshop (Eng 24)
 
06:00:00
Happy English by Kru Somsri
 
06:30:00
R : CAT English
 
07:00:00
R : Speak up
 
07:30:00
R : Click
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
MON : ท21101 ภาษาไทย ม.1 * เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ *
 
09:30:00
MON : เรื่อง ความหมายของจำนวนเต็ม เรื่อง การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ *
 
10:30:00
MON : อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 * เรื่อง My best friend *
 
11:30:00
MON : ส21102 ประวัติศาสตร์ ม.1 เรื่อง ระบบศักราช
 
12:30:00
TUE : ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 เรื่อง พระพุทธศาสนาในดินแดนไทย
 
13:30:00
TUE : ท21101 ภาษาไทย ม.1 * เรื่อง ระบุข้อสังเกตงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
 
14:30:00
TUE : ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 * เรื่อง การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกและการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ *
 
15:30:00
TUE : ว21103 เทคโนโลยี ม.1 * เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี (1) *
 
16:30:00
TUE : ว21103 เทคโนโลยี ม.1 * เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี (2) *
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
WED : ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 * เรื่อง การลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ *
 
19:00:00
WED : ว21101 วิทยาศาสตร์ ม.1 * เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การสรุปผลการทดลอง)
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
WED : ว21101 วิทยาศาสตร์ ม.1 * เรื่อง ลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ (1)
 
21:30:00
WED : ศ21101 ทัศนศิลป์ ม.1 * เรื่อง จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง
 
22:30:00
The workshop (Eng 24)
 
23:30:00
CAT English