00:00:00
ศ21103 ดนตรี ม.1 (ต่อ) เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
 
00:30:00
Happy English by Kru Somsri
 
01:00:00
Click
 
01:30:00
Sparkling English
 
02:00:00
Good Morning vocab King
 
02:30:00
Happy English by Kru Somsri
 
03:00:00
Click
 
03:30:00
Sparkling English
 
04:00:00
Good Morning vocab King
 
04:30:00
ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
 
05:00:00
FudFidFoFi
 
05:30:00
R: Happy English by Kru Somsri
 
06:00:00
R: Click
 
06:30:00
R: Sparkling English
 
07:00:00
R: Good Morning vocab King
 
07:30:00
R: FudFidFoFi
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
แจ้งรายการ
 
09:00:00
ท21101 ภาษาไทย ม.1 เรื่อง สันธานเร่งจดจำ (1) *
 
10:00:00
ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน
 
11:00:00
อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 เรื่อง Enjoy listening to music
 
12:00:00
ส21102 ประวัติศาสตร์ ม.1 เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1),(2)
 
13:00:00
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 เรื่อง เรียนรู้เรื่องวันสำคัญ
 
14:00:00
ท21101 ภาษาไทย ม.1 เรื่อง คำวิเศษณ์ควรศึกษา (2) *
 
15:00:00
ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง *
 
16:00:00
ว21103 เทคโนโลยี ม.1 เรื่อง การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (1)
 
17:00:00
ว21103 เทคโนโลยี ม.1 เรื่อง การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (2)
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง การแพร่และออสโมซิส (1) *
 
19:00:00
ว21101 วิทยาศาสตร์ ม.1 เรื่อง การแพร่และออสโมซิส (1) *
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
ว21101 วิทยาศาสตร์ ม.1 เรื่อง การแพร่และออสโมซิส (2) *
 
21:30:00
ศ21101 ทัศนศิลป์ ม.1 เรื่อง การวาดภาพทัศนียภาพ
 
22:30:00
R: Sparkling English
 
23:00:00
R: Good Morning vocab King
 
23:30:00
R: ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง