00:00:00
โลกใสไร้ขยะ
 
00:30:00
ธรรมสาธุ
 
01:00:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
01:30:00
ตามอำเภอจาน
 
02:00:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
02:30:00
Click
 
03:00:00
Good Morning vocab King
 
03:30:00
Happy English by Kru Somsri
 
04:00:00
Sparkling English
 
04:30:00
fud fid fo fi
 
05:00:00
ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
 
05:30:00
FoodWork
 
06:00:00
MON ท21101 ภาษาไทย ม.1 เรื่อง การเขียนเค้าโครงโครงงาน
 
07:00:00
MON ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์2
 
07:30:00
R FudFidFoFi
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
MON อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 เรื่อง Shops and Products
 
09:00:00
MON ส21102 ประวัติศาสตร์ ม.1 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของไทย
 
10:00:00
TUE ส21101 สังคมศึกษา ม.1 เรื่อง ความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
 
11:00:00
TUE ท21101 ภาษาไทย ม.1 เรื่อง การเขียนรายงานโครงงาน
 
12:00:00
TUE ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์2
 
13:00:00
TUE ว21103 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง ยานยนต์แห่งโลกอนาคต(1)
 
14:00:00
TUE ว21103 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง ยานยนต์แห่งโลกอนาคต(2)
 
15:00:00
R ท21101 ภาษาไทย ม.1 เรื่อง การเขียนเค้าโครงโครงงาน
 
16:00:00
R ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์2
 
17:00:00
R อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 เรื่อง Shops and Products
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R ส21102 ประวัติศาสตร์ ม.1 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของไทย
 
19:00:00
ตามอำเภอจาน
 
19:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
Click
 
21:00:00
Good Morning vocab King
 
21:30:00
Happy English by Kru Somsri
 
22:00:00
Sparkling English
 
22:30:00
fud fid fo fi
 
23:00:00
ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
 
23:30:00
FoodWork