00:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
ประชานิยม
 
02:00:00
รู้กฎหมายสบายใจ
 
02:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
03:00:00
นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
03:30:00
กฎหมายคลายเครียดปี 1
 
04:00:00
Dream Catcher
 
05:00:00
R: ช่างประจำบ้าน
 
05:30:00
บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
06:00:00
Heart Work
 
07:00:00
สารคดีองค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
07:30:00
R: เพื่อสังคมสันติสุข
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ท16101 ภาษาไทย 6 เรื่อง อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ (1) *
 
09:30:00
ค16101 คณิตศาสตร์ 6 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน โดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น
 
10:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา ฯ) เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี 6 เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (3)
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : ท16101 ภาษาไทย 6 เรื่อง อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ (1) *
 
15:30:00
R : ค16101 คณิตศาสตร์ 6 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน โดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น
 
16:30:00
R: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา ฯ) เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
 
17:30:00
R : ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี 6 เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (3)
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี 6 (ต่อ) เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (3)
 
18:30:00
แจ้งรายการ
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: ท16101 ภาษาไทย 6 เรื่อง อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ (1) *
 
21:30:00
ค16101 คณิตศาสตร์ 6 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน โดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น
 
22:30:00
R: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา ฯ) เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
 
23:30:00
R: ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี 6 เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (3)