00:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
00:30:00
บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
01:00:00
Heart Work
 
02:00:00
ประชานิยม
 
02:30:00
รู้กฎหมายสบายใจ
 
03:00:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
03:30:00
นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
04:00:00
หลักชีวิตปี 1
 
04:30:00
R : กฎหมายคลายเครียดปี 1
 
05:00:00
R : Dream Catcher
 
06:00:00
R : ช่างประจำบ้าน
 
06:30:00
บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
07:00:00
R : Heart Work
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
THU : ท16101 ภาษาไทย 6 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (1) *
 
09:30:00
THU : ค16101 คณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนนับที่มีหลายหลัก *
 
10:30:00
THU : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง เครื่องหมายการรับรองคุณภาพสินค้า
 
11:30:00
THU : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)(คอมฯ) * เรื่อง แหล่งข้อมูลใกล้ตัว (2)
 
12:30:00
FRI : ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 * เรื่อง การกินอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย (2) *
 
13:30:00
FRI : ค16101 คณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบจำนวนนับที่มีหลายหลัก *
 
14:30:00
FRI : ท16101 ภาษาไทย 6 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (2) *
 
15:30:00
FRI : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค (2)
 
16:30:00
นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
17:00:00
กฎหมายคลายเครียดปี 1
 
17:30:00
ช่างประจำบ้าน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
Dream Catcher
 
19:00:00
บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
19:30:00
ประชานิยม
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
Heart Work Heart Work
 
21:30:00
รู้กฎหมายสบายใจ
 
22:00:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
22:30:00
หลักชีวิตปี 1
 
23:00:00
R : บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
23:30:00
R : นับ 1 ให้ถึงพ่อ