00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
02:00:00
Heart Work
 
03:00:00
ประชานิยม
 
03:30:00
รู้กฎหมายสบายใจ
 
04:00:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
04:30:00
นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
05:00:00
กฎหมายคลายเครียดปี 1
 
05:30:00
Dream Catcher
 
06:30:00
ช่างประจำบ้าน
 
07:00:00
หลักชีวิตปี 1
 
07:30:00
R : บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ท16101 ภาษาไทย 6 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (1) *
 
09:30:00
ค16101 คณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนนับที่มีหลายหลัก *
 
10:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง เครื่องหมายการรับรองคุณภาพสินค้า
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)(คอมฯ) * เรื่อง แหล่งข้อมูลใกล้ตัว (2)
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : ท16101 ภาษาไทย 6 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (1) *
 
15:30:00
R : ค16101 คณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนนับที่มีหลายหลัก *
 
16:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง เครื่องหมายการรับรองคุณภาพสินค้า
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)(คอมฯ) * เรื่อง แหล่งข้อมูลใกล้ตัว (2)
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ท16101 ภาษาไทย 6 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (1) *
 
21:30:00
R : ค16101 คณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนนับที่มีหลายหลัก *
 
22:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง เครื่องหมายการรับรองคุณภาพสินค้า
 
23:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)(คอมฯ) * เรื่อง แหล่งข้อมูลใกล้ตัว (2)