00:00:00
R: เปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพ
 
00:30:00
R: พลเมืองเด็ก
 
01:00:00
R: SET Social Impact
 
01:30:00
R: Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
 
02:00:00
R: รู้กฎหมายสบายใจ
 
02:30:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 1
 
03:00:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
03:30:00
R: บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
04:00:00
R: เพื่อสังคมสันติสุข
 
04:30:00
R: ช่างประจำบ้าน
 
05:00:00
R: นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
05:30:00
R: องค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
06:00:00
ท16101 ภาษาไทย เรื่อง การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณา(๑)
 
07:00:00
ค16101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละของจำนวนนับ
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
ส16101 สังคมศึกษา เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ
 
09:00:00
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล (4)
 
10:00:00
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การเกิดซากดึกดำบรรพ์ (6)
 
11:00:00
ท16101 ภาษาไทย เรื่อง การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณา (๒)
 
12:00:00
ค16101 คณิตศาสตร์ เรื่อง ทบทวนร้อยละเกี่ยวกับการซื้อ การขาย
 
13:00:00
ง16101 การงานอาชีพ เรื่อง การใช้พลังงานและทรัพยากรท้องถิ่นในงานประดิษฐ์
 
14:00:00
R: ท16101 ภาษาไทย เรื่อง การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณา(๑)
 
15:00:00
R: ค16101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละของจำนวนนับ
 
16:00:00
R: ส16101 สังคมศึกษา เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ
 
17:00:00
R: ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล (4)
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: พลเมืองเด็ก
 
18:30:00
R: SET Social Impact
 
19:00:00
R: Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
 
19:30:00
R: รู้กฎหมายสบายใจ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 1
 
21:00:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
21:30:00
R: บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
22:00:00
R: เพื่อสังคมสันติสุข
 
22:30:00
R: ช่างประจำบ้าน
 
23:00:00
R: นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
23:30:00
R: องค์ความรู้จากศาลฎีกา