00:00:00
R: ส16101 สังคมศึกษา 6 เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
ช่างประจำบ้าน
 
02:00:00
บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
02:30:00
Heart Work
 
03:30:00
ประชานิยม
 
04:00:00
รู้กฎหมายสบายใจ
 
04:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
05:00:00
นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
05:30:00
กฎหมายคลายเครียดปี 1
 
06:00:00
Dream Catcher
 
07:00:00
สารคดีองค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
07:30:00
R : ประชานิยม
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ท16101 ภาษาไทย 6 เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (2)
 
09:30:00
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 เรื่อง สารอาหาร
 
10:30:00
ส16102 ประวัติศาสตร์ 6 เรื่อง เจาะเวลาหาอดีตยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ (1)
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
"พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 (สุขศึกษา)" เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ (1)
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : ท16101 ภาษาไทย 6 เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (2)
 
15:30:00
R : ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 เรื่อง สารอาหาร
 
16:30:00
R : ส16102 ประวัติศาสตร์ 6 เรื่อง เจาะเวลาหาอดีตยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ (1)
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R: "พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 (สุขศึกษา)" เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ (1)
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ท16101 ภาษาไทย 6 เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (2)
 
21:30:00
R : ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 เรื่อง สารอาหาร
 
22:30:00
R: ส16102 ประวัติศาสตร์ 6 เรื่อง เจาะเวลาหาอดีตยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ (1)
 
23:30:00
R: "พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 (สุขศึกษา)" เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ (1)