00:00:00
แจ้งรายการ
 
00:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
01:00:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
01:30:00
Countdown นับถอยหลังตั้งต้นใหม่
 
02:00:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
02:30:00
นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
03:00:00
แผ่นดินไทย
 
04:00:00
เมืองใจดี
 
05:00:00
ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง
 
06:00:00
หลักชีวิตปี 1
 
06:30:00
R : ผีเสื้อกระพือปีก
 
07:00:00
R : กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
07:30:00
R : Countdown นับถอยหลังตั้งต้นใหม่
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
08:30:00
แผ่นดินไทย
 
09:30:00
เมืองใจดี
 
10:30:00
ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง
 
11:30:00
หลักชีวิตปี 1
 
12:00:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
12:30:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
13:00:00
Countdown นับถอยหลังตั้งต้นใหม่
 
13:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
14:00:00
นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
14:30:00
R : แผ่นดินไทย
 
15:30:00
R : เมืองใจดี
 
16:30:00
R : ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง
 
17:30:00
R : หลักชีวิตปี 1
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : ผีเสื้อกระพือปีก
 
18:30:00
R : กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
19:00:00
R : Countdown นับถอยหลังตั้งต้นใหม่
 
19:30:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
21:00:00
R : แผ่นดินไทย
 
22:00:00
R : เมืองใจดี
 
23:00:00
R : ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง