00:00:00
กฎหมายคลายเครียดปี 1
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
ประชานิยม
 
02:00:00
รู้กฎหมายสบายใจ
 
02:30:00
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการเมือง
 
03:00:00
นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
03:30:00
กฎหมายคลายเครียดปี 1
 
04:00:00
ค่านิยมของพลเมืองและรากฐานประชาธิปไตย
 
05:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
05:30:00
สารพันคดีปกครอง
 
06:00:00
Heart Work
 
07:00:00
สารคดีองค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
07:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ท16101 ภาษาไทย เรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย (๒)
 
09:30:00
ค16101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมด้วยการทำ เศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำและตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 และการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน
 
10:30:00
ส16101 สังคมศึกษา เรื่อง กลุ่มแม่บ้าน
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกัน (2)
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R: ท16101 ภาษาไทย เรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย (๒)
 
15:30:00
R: ค16101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมด้วยการทำ เศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำและตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 และการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน
 
16:30:00
R: ส16101 สังคมศึกษา เรื่อง กลุ่มแม่บ้าน
 
17:30:00
R: ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกัน (2)
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
R: ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกัน (2)
 
18:30:00
แจ้งรายการ
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: ท16101 ภาษาไทย เรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย (๒)
 
21:30:00
R: ค16101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมด้วยการทำ เศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำและตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 และการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน
 
22:30:00
R: ส16101 สังคมศึกษา เรื่อง กลุ่มแม่บ้าน
 
23:30:00
R: ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกัน (2)