00:00:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) (ต่อ) เรื่อง นาฏยศัพท์
 
00:30:00
ท16101 ภาษาไทย 6 เรื่อง งดงามคำสอน *
 
01:00:00
Heart Work
 
02:00:00
ประชานิยม
 
02:30:00
รู้กฎหมายสบายใจ
 
03:00:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
03:30:00
นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
04:00:00
สารคดีองค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
04:30:00
กฎหมายคลายเครียดปี 1
 
05:00:00
Dream Catcher
 
06:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
06:30:00
R: สารพันคดีปกครอง
 
07:00:00
R : Heart Work
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ท16101 ภาษาไทย 6 เรื่อง งดงามคำสอน*
 
09:30:00
ค16101 คณิตศาสตร์ 6 เรื่อง การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาที่ต้องการให้หาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
 
10:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา ฯ) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมที่มีผลต่อสังคมไทย
 
11:30:00
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี 6 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกัน (3)
 
12:30:00
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 เรื่อง ในแต่ละวัน เรารับประทานอาหารเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร(ตอนที่2)
 
13:30:00
ท16101 ภาษาไทย 6 เรื่อง งดงามคำสอน
 
14:30:00
ค16101 คณิตศาสตร์ 6 เรื่อง การหาร้อยละที่เกี่ยวกับการซื้อ การขาย
 
15:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพ) เรื่อง การดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือช่าง - ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง
 
16:30:00
ค16101 คณิตศาสตร์ 6 เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการซื้อขายที่ต้องการให้หาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 เรื่อง Places in My School
 
19:00:00
ท16101 ภาษาไทย 6 เรื่อง งดงามคำสอน*
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา ฯ) เรื่อง แนวทางธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย
 
21:30:00
แจ้งรายการ
 
22:30:00
R: กฎหมายคลายเครียดปี 1
 
23:00:00
R: Dream Catcher