00:00:00
ส15102 ประวัติศาสตร์ (ต่อ) เรื่อง อารยธรรมอินเดียและจีน
 
00:30:00
โลกใสไร้ขยะ
 
01:00:00
Animal Speak
 
01:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
02:00:00
วิถีไทย
 
02:30:00
พินิจนคร
 
03:30:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
04:00:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
04:30:00
ภูมิภาค 3.0
 
05:30:00
ที่นี่บ้านเรา
 
06:00:00
R: โลกใสไร้ขยะ
 
06:30:00
R: Animal Speak
 
07:00:00
R: ผีเสื้อกระพือปีก
 
07:30:00
R: วิถีไทย
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ท15101 ภาษาไทย เรื่อง เรียงร้อยถ้อยความ
 
09:30:00
อ15101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Things in My Classroom (1)
 
10:30:00
ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง ประเภทของธนาคาร
 
11:30:00
ศ15101 ศิลปะ เรื่อง ภาพพิมพ์วัสดุธรรมชาติ
 
12:30:00
R: ท15101 ภาษาไทย เรื่อง เรียงร้อยถ้อยความ
 
13:30:00
R: อ15101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Things in My Classroom (1)
 
14:30:00
R: ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง ประเภทของธนาคาร
 
15:30:00
R: ศ15101 ศิลปะ เรื่อง ภาพพิมพ์วัสดุธรรมชาติ
 
16:30:00
แจ้งรายการ
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: ท15101 ภาษาไทย เรื่อง เรียงร้อยถ้อยความ
 
19:00:00
R: อ15101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Things in My Classroom (1)
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง ประเภทของธนาคาร
 
21:30:00
R: ศ15101 ศิลปะ เรื่อง ภาพพิมพ์วัสดุธรรมชาติ
 
22:30:00
R: Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
23:00:00
R: ภูมิภาค 3.0