00:00:00
ภูมิภาค 3.0
 
01:00:00
โลกใสไร้ขยะ
 
01:30:00
Animal Speak
 
02:00:00
ท้าให้อ่าน
 
02:30:00
วิถีไทย
 
03:00:00
พินิจนคร
 
04:00:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
04:30:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
05:00:00
ที่นี่บ้านเรา
 
05:30:00
R : ภูมิภาค 3.0
 
06:30:00
R : โลกใสไร้ขยะ
 
07:00:00
R: Animal Speak
 
07:30:00
R : ท้าให้อ่าน
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 เรื่อง My Beloved Father
 
09:30:00
ค15101 คณิตศาสตร์ 5 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร
 
10:30:00
ท15101 ภาษาไทย 5 เรื่อง นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์ *
 
11:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ประเภทของสหกรณ์ (1)
 
12:30:00
ท15101 ภาษาไทย 5 * เรื่อง อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย
 
13:30:00
ค15101 คณิตศาสตร์ 5 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร *
 
14:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) เรื่อง การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว *
 
15:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ความเป็นมาของท้องถิ่น (2) *
 
16:30:00
R: วิชาพึ่งตนเอง
 
17:00:00
R: Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
17:30:00
R: ที่นี่บ้านเรา
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: ภูมิภาค 3.0
 
19:00:00
R: โลกใสไร้ขยะ
 
19:30:00
R: Animal Speak
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: ท้าให้อ่าน
 
21:00:00
R: วิถีไทย
 
21:30:00
R: พินิจนคร
 
22:30:00
R: วิชาพึ่งตนเอง
 
23:00:00
R : Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
23:30:00
R : ที่นี่บ้านเรา