00:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) "เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน - ของใช้ส่วนตัว - การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว"
 
01:30:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
02:00:00
ภูมิภาค 3.0
 
03:00:00
ที่นี่บ้านเรา
 
03:30:00
ชนช้างกราฟิก
 
04:00:00
ศิลปะหุ่นไทย
 
04:30:00
สยามศิลป์
 
05:30:00
ร้อยบุปผา
 
06:00:00
ลีลาศิลป์
 
06:30:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
07:00:00
เมืองนิรมิต จิตตนคร
 
07:30:00
R : Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การค้นหาข้อมูล (ต่อ)
 
09:30:00
ค15101 คณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
 
10:30:00
ท15101 ภาษาไทย 5 * เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การค้นหาข้อมูล (ต่อ)
 
15:30:00
R : ค15101 คณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
 
16:30:00
R : ท15101 ภาษาไทย 5 * เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R ; กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
 
19:00:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การค้นหาข้อมูล (ต่อ)
 
21:30:00
R : ค15101 คณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
 
22:30:00
R : ท15101 ภาษาไทย 5 * เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา
 
23:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ