00:00:00
R: 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
00:30:00
R: นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
01:00:00
พินิจนคร
 
02:00:00
R: ผีเสื้อกระพือปีก
 
02:30:00
R: ตามอำเภอจาน
 
03:00:00
วิถีไทย
 
03:30:00
R: เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
04:00:00
R: ที่นี่บ้านเรา
 
04:30:00
R: วิชาพึ่งตนเอง
 
05:00:00
R: ภูมิภาค 3.0
 
06:00:00
R: 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
06:30:00
R: นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
07:00:00
พินิจนคร
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R: ผีเสื้อกระพือปีก
 
08:30:00
ค15101 คณิตศาสตร์ 5 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
 
09:30:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (วิทยาศาสตร์) เรื่อง ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ (1)
 
10:30:00
กลุ่มบูรณาการ แกนหลักการงานอาชีพ 5 เรื่อง การทำโครงงาน
 
11:30:00
R: ตามอำเภอจาน
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษา 5 เรื่อง กายภาพและสังคมภาคตะวันตก
 
13:30:00
R: ค15101 คณิตศาสตร์ 5 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
 
14:30:00
วิถีไทย
 
15:00:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
15:30:00
ที่นี่บ้านเรา
 
16:00:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
16:30:00
ภูมิภาค 3.0
 
17:30:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
18:30:00
พินิจนคร
 
19:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
ตามอำเภอจาน
 
21:00:00
R: วิถีไทย
 
21:30:00
R: เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
22:00:00
R: ที่นี่บ้านเรา
 
22:30:00
R: วิชาพึ่งตนเอง
 
23:00:00
R: ภูมิภาค 3.0