00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
Animal Speak
 
02:00:00
ชนช้างกราฟิก
 
02:30:00
ศิลปะหุ่นไทย
 
03:00:00
สยามศิลป์
 
04:00:00
ร้อยบุปผา
 
04:30:00
ลีลาศิลป์
 
05:00:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
05:30:00
เมืองนิรมิต จิตตนคร
 
06:00:00
ภูมิภาค 3.0
 
07:00:00
วิถีไทย
 
07:30:00
R : Animal Speak
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 * เรื่อง โซ่อาหาร (1)
 
09:30:00
ค15101 คณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การบวกจำนวนคละ
 
10:30:00
กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภคการคุ้มครองและสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษาฯ) * เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 * เรื่อง โซ่อาหาร (1)
 
15:30:00
R : ค15101 คณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การบวกจำนวนคละ
 
16:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภคการคุ้มครองและสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษาฯ) * เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 * เรื่อง โซ่อาหาร (1)
 
21:30:00
R : ค15101 คณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การบวกจำนวนคละ
 
22:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภคการคุ้มครองและสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
 
23:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษาฯ) * เรื่อง ระบบย่อยอาหาร