00:00:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) ต่อ เรื่อง นาฏยศัพท์ *
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
พินิจนคร
 
02:30:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
03:00:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
03:30:00
ภูมิภาค 3.0
 
04:30:00
ที่นี่บ้านเรา
 
05:00:00
โลกใสไร้ขยะ
 
05:30:00
Animal Speak
 
06:00:00
ท้าให้อ่าน
 
06:30:00
วิถีไทย
 
07:00:00
R : พินิจนคร
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 เรื่อง การเกิดสารใหม่ (2) *
 
09:30:00
ท15101 ภาษาไทย 5 เรื่อง สร้างจินตนาการด้วยการเขียน
 
10:30:00
ค15101 คณิตศาสตร์ 5 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง ทางเลือกในการแก้ปัญหา (3)
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R: ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 เรื่อง การเกิดสารใหม่ (2) *
 
15:30:00
R: ท15101 ภาษาไทย 5 เรื่อง สร้างจินตนาการด้วยการเขียน
 
16:30:00
R: ค15101 คณิตศาสตร์ 5 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R: ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง ทางเลือกในการแก้ปัญหา (3)
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 เรื่อง การเกิดสารใหม่ (2) *
 
21:30:00
R: ท15101 ภาษาไทย 5 เรื่อง สร้างจินตนาการด้วยการเขียน
 
22:30:00
R: ค15101 คณิตศาสตร์ 5 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน
 
23:30:00
R: ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง ทางเลือกในการแก้ปัญหา (3)