00:00:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (วิทยาการคำนวณ) ต่อ เรื่อง การค้นหาข้อมูล (ต่อ)
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
วิถีไทย
 
02:00:00
พินิจนคร
 
03:00:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
03:30:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
04:00:00
ภูมิภาค 3.0
 
05:00:00
ที่นี่บ้านเรา
 
05:30:00
โลกใสไร้ขยะ
 
06:00:00
Animal Speak
 
06:30:00
ท้าให้อ่าน
 
07:00:00
R: วิถีไทย
 
07:30:00
R : วิชาพึ่งตนเอง
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 เรื่อง Things You Should Know About Me *
 
09:30:00
ค15101 คณิตศาสตร์ 5 เรื่อง การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน *
 
10:30:00
ท15101 ภาษาไทย 5 เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ส15101 สังคมศึกษาฯ 5 เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 เรื่อง Things You Should Know About Me *
 
15:30:00
R : ค15101 คณิตศาสตร์ 5 เรื่อง การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน *
 
16:30:00
R : ท15101 ภาษาไทย 5 เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R : ส15101 สังคมศึกษาฯ 5 เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 เรื่อง Things You Should Know About Me *
 
21:30:00
R : ค15101 คณิตศาสตร์ 5 เรื่อง การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน *
 
22:30:00
R : ท15101 ภาษาไทย 5 เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา
 
23:30:00
R :ส15101 สังคมศึกษาฯ 5 เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ