00:00:00
แจ้งรายการ
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
พินิจนคร
 
02:30:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
03:00:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
03:30:00
ภูมิภาค 3.0
 
04:30:00
ที่นี่บ้านเรา
 
05:00:00
โลกใสไร้ขยะ
 
05:30:00
Animal Speak
 
06:00:00
ท้าให้อ่าน
 
06:30:00
วิถีไทย
 
07:00:00
R : พินิจนคร
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2)
 
09:30:00
ท15101 ภาษาไทย 5 เรื่อง อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย
 
10:30:00
ค15101 คณิตศาสตร์ 5 เรื่อง การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การค้นหาข้อมูล (ต่อ)
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2)
 
15:30:00
R : ท15101 ภาษาไทย 5 เรื่อง อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย
 
16:30:00
R : ค15101 คณิตศาสตร์ 5 เรื่อง การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R: ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การค้นหาข้อมูล (ต่อ)
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2)
 
21:30:00
R :ท15101 ภาษาไทย 5 เรื่อง อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย
 
22:30:00
R : ค15101 คณิตศาสตร์ 5 เรื่อง การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ
 
23:30:00
R: ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การค้นหาข้อมูล (ต่อ)