00:00:00
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ต่อ เรื่อง วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายทางเพศ
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
ผลงานสารคดีสั้น กบจูเนียร์ปีที่ 11
 
02:00:00
ชุมชนปลอดขยะ
 
02:30:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
03:00:00
Animal Speak
 
03:30:00
โลกใสไร้ขยะ
 
04:00:00
ทุ่งซ่าวาไรตี้
 
04:30:00
พลเมืองเด็ก
 
05:00:00
รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
05:30:00
The Green Diary season 1
 
06:00:00
R: ผลงานสารคดีสั้น กบจูเนียร์ปีที่ 11
 
06:30:00
R: ชุมชนปลอดขยะ
 
07:00:00
R: Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
07:30:00
R: Animal Speak
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ท14101 ภาษาไทย เรื่อง สร้างสรรค์กลอนสี่ (๒)
 
09:30:00
ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบอกระยะเวลาเป็นนาฬิกา นาที และวินาที
 
10:30:00
ง14101 การงานอาชีพ เรื่อง งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ส14102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของคนสมัยสุโขทัย
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R: ท14101 ภาษาไทย เรื่อง สร้างสรรค์กลอนสี่ (๒)
 
15:30:00
R: ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบอกระยะเวลาเป็นนาฬิกา นาที และวินาที
 
16:30:00
R: ง14101 การงานอาชีพ เรื่อง งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R: ส14102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของคนสมัยสุโขทัย
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: ท14101 ภาษาไทย เรื่อง สร้างสรรค์กลอนสี่ (๒)
 
21:30:00
R: ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบอกระยะเวลาเป็นนาฬิกา นาที และวินาที
 
22:30:00
R:ง14101 การงานอาชีพ เรื่อง งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น
 
23:30:00
R: ส14102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของคนสมัยสุโขทัย