00:00:00
แจ้งรายการ
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
02:00:00
Animal Speak
 
02:30:00
โลกใสไร้ขยะ
 
03:00:00
ท้าให้อ่าน
 
03:30:00
พลเมืองเด็ก
 
04:00:00
รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
04:30:00
The Green Diary season 1
 
05:00:00
ผลงานสารคดีสั้น กบจูเนียร์ปีที่ 11
 
05:30:00
ชุมชนปลอดขยะ
 
06:00:00
R : Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
06:30:00
R : Animal Speak
 
07:00:00
R : โลกใสไร้ขยะ
 
07:30:00
ท้าให้อ่าน
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 เรื่อง I Clean My Room *
 
09:30:00
ท14101 ภาษาไทย 4 เรื่อง อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ 1 *
 
10:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) เรื่อง วรรณะสีและจินตนาการ
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 เรื่อง I Clean My Room *
 
15:30:00
R : ท14101 ภาษาไทย 4 เรื่อง อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ 1 *
 
16:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) เรื่อง วรรณะสีและจินตนาการ
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 เรื่อง I Clean My Room *
 
21:30:00
R : ท14101 ภาษาไทย 4 เรื่อง อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ 1 *
 
22:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2
 
23:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) เรื่อง วรรณะสีและจินตนาการ