00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
Animal Speak
 
02:00:00
โลกใสไร้ขยะ
 
02:30:00
รักษ์สิ่งแวดล้อม
 
03:00:00
ท้าให้อ่าน
 
03:30:00
ปลูกจิต kid อาสา
 
04:00:00
พลเมืองเด็ก
 
04:30:00
I am ฉันจะเป็น
 
05:00:00
สมองดีสร้างได้
 
05:30:00
Rama Talent อัจฉริยะท้าประลอง
 
06:00:00
โรงเรียนพ่อแม่
 
06:30:00
New Heart New World Kids
 
07:00:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
07:30:00
R : Animal Speak
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ท14101 ภาษาไทย 4 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน
 
09:30:00
ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 * เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (ต่อ)
 
10:30:00
ค14101 คณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค 1
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : ท14101 ภาษาไทย 4 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน
 
15:30:00
R : ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 * เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (ต่อ)
 
16:30:00
R : ค14101 คณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค 1
 
19:00:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ท14101 ภาษาไทย 4 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน
 
21:30:00
R : ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 * เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (ต่อ)
 
22:30:00
R : ค14101 คณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน
 
23:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค 1