00:00:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
00:30:00
R: เล็กๆเปลี่ยนโลก
 
01:30:00
R: ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
02:00:00
R: อยู่เป็นลืมป่วย
 
03:00:00
R: หลักชีวิต ปี 1
 
03:30:00
R: ช่างประจำบ้าน
 
04:00:00
R: The Green Diary season 1
 
04:30:00
R: โลกใสไร้ขยะ
 
05:00:00
R: Animal Speak
 
05:30:00
R: เมืองไทยดี๊ดี
 
06:00:00
อ14101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Going Shopping
 
07:00:00
ท14101 ภาษาไทย เรื่อง การพูดลำดับขั้นตอน
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
ส14101 สังคมศึกษา เรื่อง ความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
 
09:00:00
ศ14101 ศิลปะ เรื่อง รำวงมาตรฐาน
 
10:00:00
ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบมี 1 วงเล็บ
 
11:00:00
ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง มวลและน้ำหนัก (1)
 
12:00:00
ท14101 ภาษาไทย เรื่อง ฟัง ดู รู้แนวคิด
 
13:00:00
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง การจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
 
14:00:00
R: อ14101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Going Shopping
 
15:00:00
R: ท14101 ภาษาไทย เรื่อง การพูดลำดับขั้นตอน
 
16:00:00
R: ส14101 สังคมศึกษา เรื่อง ความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
 
17:00:00
R: ศ14101 ศิลปะ เรื่อง รำวงมาตรฐาน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เล็กๆเปลี่ยนโลก
 
19:00:00
ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
19:30:00
หลักชีวิต ปี 1
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
อยู่เป็นลืมป่วย
 
21:30:00
ช่างประจำบ้าน
 
22:00:00
The Green Diary season 1
 
22:30:00
โลกใสไร้ขยะ
 
23:00:00
Animal Speak
 
23:30:00
เมืองไทยดี๊ดี