00:00:00
R : วิจัยวาไรตี้
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
World Why วิทย์
 
02:00:00
เมืองหุ่นยนต์
 
02:30:00
ฟิสิกส์สนุก
 
03:00:00
ทราบแล้วเปลี่ยน
 
03:30:00
Lab Kids (วิทย์ ป.5)
 
04:00:00
ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
 
04:30:00
Startup Warrior
 
05:00:00
คิดการใหญ่
 
05:30:00
คู่หูทดลองวิทย์
 
06:00:00
Lab Kids (วิทย์ ป.6)
 
06:30:00
Lab Kids (วิทย์ ป.4)
 
07:00:00
คิดวิทย์ Science Yard
 
07:30:00
R : World Why วิทย์
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ท13101 ภาษาไทย 3 เรื่อง แม่กบครบถ้วน 1 *
 
09:30:00
ค13101 คณิตศาสตร์ 3 เรื่อง การอ่านและการเขียนบอกเวลาที่มีมหัพภาค (.) หรือทวิภาค (:)
 
10:30:00
ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 เรื่อง มนุษย์ต้องการสิ่งใดในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต *
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพ) เรื่อง ดูแลรักษา (การทำความสะอาดรองเท้า)
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : ท13101 ภาษาไทย 3 เรื่อง แม่กบครบถ้วน 1 *
 
15:30:00
R : ค13101 คณิตศาสตร์ 3 เรื่อง การอ่านและการเขียนบอกเวลาที่มีมหัพภาค (.) หรือทวิภาค (:)
 
16:30:00
R : ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 เรื่อง มนุษย์ต้องการสิ่งใดในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต *
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพ) เรื่อง ดูแลรักษา (การทำความสะอาดรองเท้า)
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ท13101 ภาษาไทย 3 เรื่อง แม่กบครบถ้วน 1 *
 
21:30:00
R : ค13101 คณิตศาสตร์ 3 เรื่อง การอ่านและการเขียนบอกเวลาที่มีมหัพภาค (.) หรือทวิภาค (:)
 
22:30:00
R : ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 เรื่อง มนุษย์ต้องการสิ่งใดในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต *
 
23:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพ) เรื่อง ดูแลรักษา (การทำความสะอาดรองเท้า)