00:00:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ (2)
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:00:00
อันดามัน
 
01:30:00
หนังพาไป
 
02:00:00
กินอยู่...คือ
 
03:00:00
ภัตตาคารบ้านทุ่ง
 
04:00:00
ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
 
05:00:00
ตามอำเภอจาน
 
05:30:00
ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
06:00:00
FoodWork
 
06:30:00
เงินทองต้องวางแผน Life Event
 
07:00:00
เก๋าตัวจริง
 
07:30:00
R : หนังพาไป
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ค12101 คณิตศาสตร์ 2 เรื่อง การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด ใช้การตั้งบวก *
 
09:30:00
อ12101 ภาษาอังกฤษ 2 เรื่อง My New Friend
 
10:30:00
ท12101 ภาษาไทย 2 เรื่อง วาจาผูกมิตร *
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ย้อนรอยอดีต 2
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 เรื่อง การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด ใช้การตั้งบวก *
 
15:30:00
R : อ12101 ภาษาอังกฤษ 2 เรื่อง My New Friend
 
16:30:00
R : ท12101 ภาษาไทย 2 เรื่อง วาจาผูกมิตร *
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ย้อนรอยอดีต 2
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 เรื่อง การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด ใช้การตั้งบวก *
 
21:30:00
R : อ12101 ภาษาอังกฤษ 2 เรื่อง My New Friend
 
22:30:00
R :ท12101 ภาษาไทย 2 เรื่อง วาจาผูกมิตร *
 
23:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ย้อนรอยอดีต 2