00:00:00
เล็กๆเปลี่ยนโลก
 
01:00:00
The success story ไขกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
 
01:30:00
มองผ่านกาลเวลา
 
02:00:00
R : วิถีผ่านเลนส์
 
02:30:00
R : ตามอำเภอจาน
 
03:00:00
R : ช่างประจำบ้าน
 
03:30:00
R : วิถีไทย
 
04:00:00
R : ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
 
05:00:00
R : เงินทองต้องวางแผน Life Event
 
05:30:00
R : เมืองไทยดี๊ดี
 
06:00:00
ค12101 คณิตศาสตร์ "เรื่อง 1. ชื่อวันและการเรียงลำดับของวันในหนึ่งสัปดาห์ 2. การอ่านวันและวันที่ในปฏิทิน"
 
07:00:00
ท12101 ภาษาไทย เรื่อง อักษรนำจำได้ (๒)
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การมองเห็นวัตถุ (3)
 
09:00:00
ง12101 การงานอาชีพ เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
 
10:00:00
ศ12101 ศิลปะ เรื่อง ภาษาท่า
 
11:00:00
อ12101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง School Subjects (2)
 
12:00:00
ค12101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การอ่านปฏิทิน รู้จักเดือน อันดับที่ของเดือน และเดือนในหนึ่งปี จำนวนวันในหนึ่งเดือนจำนวนวันในหนึ่งปี วันสำคัญในหนึ่งปี
 
13:00:00
ท12101 ภาษาไทย เรื่อง ควบกล้ำนำไปใช้ (๑)
 
14:00:00
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรม (3)
 
15:00:00
R : ค12101 คณิตศาสตร์ "เรื่อง 1. ชื่อวันและการเรียงลำดับของวันในหนึ่งสัปดาห์ 2. การอ่านวันและวันที่ในปฏิทิน"
 
16:00:00
R : ท12101 ภาษาไทย เรื่อง อักษรนำจำได้ (๒)
 
17:00:00
R : ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การมองเห็นวัตถุ (3)
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : ง12101 การงานอาชีพ เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
 
19:00:00
มองผ่านกาลเวลา
 
19:30:00
วิถีผ่านเลนส์
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
ตามอำเภอจาน
 
21:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
21:30:00
วิถีไทย
 
22:00:00
ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
 
23:00:00
เงินทองต้องวางแผน Life Event
 
23:30:00
เมืองไทยดี๊ดี