00:00:00
R : ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
 
01:00:00
R : เงินทองต้องวางแผน Life Event
 
01:30:00
R : เล็กๆเปลี่ยนโลก
 
02:30:00
R : เมืองไทยดี๊ดี
 
03:00:00
The success story ไขกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
 
03:30:00
R : มองผ่านกาลเวลา
 
04:00:00
R : วิถีผ่านเลนส์
 
04:30:00
R : ตามอำเภอจาน
 
05:00:00
R : ช่างประจำบ้าน
 
05:30:00
วิถีไทย
 
06:00:00
R : เล็กๆเปลี่ยนโลก
 
07:00:00
R : ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R : เมืองไทยดี๊ดี
 
08:30:00
ท12101 ภาษาไทย 2 เรื่อง ยายกะตา 1
 
09:30:00
ค12101 คณิตศาสตร์ 2 เรื่อง แผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูป 1 รูป แทน 2 หน่วย
 
10:30:00
กลุ่มบูรณการ แกนหลักสังคมศึกษา 2 เรื่อง สิ่งแวดล้อมมีคุณค่า (2)
 
11:30:00
R : เงินทองต้องวางแผน Life Event
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา 2 (สุขศึกษา) เรื่อง ภัยใกล้ตัว 2
 
13:30:00
R : ท12101 ภาษาไทย 2 เรื่อง ยายกะตา 1
 
14:30:00
The success story ไขกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
 
15:00:00
มองผ่านกาลเวลา
 
15:30:00
วิถีผ่านเลนส์
 
16:00:00
ตามอำเภอจาน
 
16:30:00
ช่างประจำบ้าน
 
17:00:00
วิถีไทย
 
17:30:00
เงินทองต้องวางแผน Life Event
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
เล็กๆเปลี่ยนโลก
 
19:00:00
ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
เมืองไทยดี๊ดี
 
21:00:00
R : The success story ไขกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
 
21:30:00
R : มองผ่านกาลเวลา
 
22:00:00
R : วิถีผ่านเลนส์
 
22:30:00
R : ตามอำเภอจาน
 
23:00:00
R : ช่างประจำบ้าน
 
23:30:00
R : วิถีไทย