00:00:00
แจ้งรายการ
 
00:30:00
Teacher as Learner
 
01:30:00
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
 
02:30:00
Numeracy
 
03:30:00
Social Studies
 
04:30:00
Literacy
 
05:30:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
 
06:30:00
R: Teacher as Learner
 
07:30:00
Lesson Study
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
MON : เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
 
09:30:00
MON : ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ข้อสังเกตการใช้คำราชาศัพท์
 
10:30:00
MON : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ความถี่สัมพัทธ์และร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ 1
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:30:00
TUE : สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (2)
 
13:30:00
TUE : ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Reading: Media Literacy
 
14:30:00
TUE : วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โครงสร้างของดวงอาทิตย์
 
15:30:00
R : เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
 
16:30:00
R : ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ข้อสังเกตการใช้คำราชาศัพท์
 
17:30:00
R : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ความถี่สัมพัทธ์และร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ 1
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) เรื่อง ความถี่สัมพัทธ์และร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ 1
 
18:30:00
แจ้งรายการ
 
19:00:00
R : ชุมชนแห่งการเรียนรู้
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : Numeracy
 
21:30:00
R : Social Studies
 
22:30:00
R : Literacy
 
23:30:00
แจ้งรายการ
 

ดาวน์โหลดตารางสอน