00:00:00
เมล็ดพันธุ์ครู
 
01:00:00
Numeracy
 
02:00:00
R: Social Studies
 
03:00:00
Literacy
 
04:00:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
 
05:00:00
Teacher as Learner
 
06:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู
 
07:00:00
R: Numeracy
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง พุทธประวัติ
 
09:30:00
ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Writing: A Blog about Quarantine
 
10:30:00
สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ ภัยพิบัติ
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
R: สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง พุทธประวัติ
 
13:30:00
R: ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Writing: A Blog about Quarantine
 
14:30:00
R: สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ ภัยพิบัติ
 
15:30:00
R: สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง พุทธประวัติ
 
16:30:00
R: สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ ภัยพิบัติ
 
17:30:00
R: สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 "เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา "
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ ภัยพิบัติ
 
18:30:00
R: สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง พุทธประวัติ
 
19:30:00
R: ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Writing: A Blog about Quarantine
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) เรื่อง Writing: A Blog about Quarantine
 
21:00:00
R: สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ ภัยพิบัติ
 
22:00:00
แจ้งรายการ
 
23:00:00
Social Studies