00:00:00
R คิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทย
 
01:00:00
R คิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทย
 
02:00:00
R การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน-พฤติกรรมนักเรียน Ver.Eng
 
03:00:00
R การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน-ศึกษานิเทศก์ Ver.Eng
 
04:00:00
R นวัตกรรมการบริหาร-การบริหารโรงเรียน Ver.Eng
 
05:00:00
R นวัตกรรมการบริหาร-การวัดและประเมินผล Ver.Eng
 
06:00:00
R อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
07:00:00
นวัตกรรมการบริหาร-การวางแผนการสอน Ver.Eng
 
07:30:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-สุขศึกษาและพลศึกษา Ver.Thai
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
นวัตกรรมการบริหาร-การวัดและประเมินผล Ver.Eng
 
09:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ศึกเก้าทัพ
 
09:05:00
R อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
10:00:00
คิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทย
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ศึกเก้าทัพ
 
12:05:00
การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน-พฤติกรรมนักเรียน Ver.Eng
 
13:00:00
การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน-ศึกษานิเทศก์ Ver.Eng
 
14:00:00
นวัตกรรมการบริหาร-การบริหารโรงเรียน Ver.Eng
 
15:00:00
นวัตกรรมการบริหาร-การวัดและประเมินผล Ver.Eng เรื่อง การวัดตำแหน่งของข้อมูล
 
16:00:00
อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
17:00:00
อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ศึกเก้าทัพ
 
18:06:00
Young ทำดีตามพ่อสอน
 
18:12:00
รู้รับ-รู้ทันภัยพิบัติ
 
18:15:00
รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ
 
18:20:00
แหล่งความรู้ที่ยั่งยืน(ฉบับการ์ตูน)
 
18:24:00
ลดเสี่ยง-เพิ่มสุข
 
18:33:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-วิทยาศาสตร์ Ver.Thai
 
19:00:00
R การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน-พฤติกรรมนักเรียน Ver.Eng
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ศึกเก้าทัพ
 
20:35:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-สุขศึกษาและพลศึกษา Ver.Thai
 
21:00:00
R การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน-ศึกษานิเทศก์ Ver.Eng
 
22:00:00
R นวัตกรรมการบริหาร-การบริหารโรงเรียน Ver.Eng
 
23:00:00
R นวัตกรรมการบริหาร-การวัดและประเมินผล Ver.Eng
 

ดาวน์โหลดตารางสอน