00:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-ภาษาไทย Ver.Eng
 
01:00:00
R การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
 
02:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-วิทยาศาสตร์ Ver.Eng
 
03:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-ศิลปะ Ver.Eng
 
04:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Ver.Eng
 
05:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-สุขศึกษาและพลศึกษา Ver.Eng
 
06:00:00
R อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
07:00:00
R อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน เงินถุงแดงรักษาแผ่นดิน
 
08:06:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-ภาษาไทย Ver.Eng
 
09:00:00
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
 
10:00:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-วิทยาศาสตร์ Ver.Eng
 
11:00:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-ศิลปะ Ver.Eng
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จารึกวัดโพธิ์
 
12:05:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Ver.Eng
 
13:00:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-สุขศึกษาและพลศึกษา Ver.Eng
 
14:00:00
อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ 4 จุดเน้น
 
15:00:00
อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
16:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-ภาษาไทย Ver.Eng
 
17:00:00
R การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน รักษาเอกราชจากภัยคุกคามตะวันตก
 
18:06:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-วิทยาศาสตร์ Ver.Eng
 
19:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-ศิลปะ Ver.Eng
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน รักษาเอกราชจากภัยคุกคามตะวันตก
 
20:35:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Ver.Thai
 
21:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Ver.Eng
 
22:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-สุขศึกษาและพลศึกษา Ver.Eng
 
23:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-วิทยาศาสตร์ Ver.Eng
 

ดาวน์โหลดตารางสอน