00:00:00
R นวัตกรรมการบริหาร-การสอนระดับปฐมวัย Ver.Eng
 
01:00:00
R นวัตกรรมการบริหาร-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจิตอาสา Ver.Eng
 
02:00:00
R นวัตกรรมการบริหาร-กิจกรรมเสริมพัฒนาครู Ver.Eng
 
03:00:00
R นวัตกรรมการบริหาร-ผู้ปกครองและชุมชน Ver.Eng
 
04:00:00
R นวัตกรรมการบริหาร-แหล่งเรียนรู้อื่นๆ และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ Ver.Eng
 
05:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-การงานอาชีพและเทคโนโลยี Ver.Eng
 
06:00:00
R อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
07:00:00
R อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ต้นสายสัมพันธ์ไทย - จีน
 
08:06:00
นวัตกรรมการบริหาร-การสอนระดับปฐมวัย Ver.Eng
 
09:00:00
นวัตกรรมการบริหาร-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจิตอาสา Ver.Eng
 
10:00:00
นวัตกรรมการบริหาร-กิจกรรมเสริมพัฒนาครู Ver.Eng
 
11:00:00
นวัตกรรมการบริหาร-ผู้ปกครองและชุมชน Ver.Eng
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ต้นสายสัมพันธ์ไทย - จีน
 
12:05:00
นวัตกรรมการบริหาร-แหล่งเรียนรู้อื่นๆ และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ Ver.Eng
 
13:00:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-การงานอาชีพและเทคโนโลยี Ver.Eng
 
14:00:00
อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
15:00:00
อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
16:00:00
R นวัตกรรมการบริหาร-การสอนระดับปฐมวัย Ver.Eng
 
17:00:00
R นวัตกรรมการบริหาร-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจิตอาสา Ver.Eng
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ต้นสายสัมพันธ์ไทย - จีน
 
18:06:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:11:00
Young ทำดีตามพ่อสอน
 
18:17:00
รู้รับ-รู้ทันภัยพิบัติ
 
18:20:00
รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ
 
18:25:00
แหล่งความรู้ที่ยั่งยืน(ฉบับการ์ตูน)
 
18:29:00
ลดเสี่ยง-เพิ่มสุข
 
18:38:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-วิทยาศาสตร์ Ver.Thai
 
19:08:00
R นวัตกรรมการบริหาร-กิจกรรมเสริมพัฒนาครู Ver.Eng
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Ver.Thai
 
21:00:00
R นวัตกรรมการบริหาร-ผู้ปกครองและชุมชน Ver.Eng
 
22:00:00
R นวัตกรรมการบริหาร-แหล่งเรียนรู้อื่นๆ และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ Ver.Eng
 
23:00:00
R นวัตกรรมการเรียนการสอน-การงานอาชีพและเทคโนโลยี Ver.Eng
 

ดาวน์โหลดตารางสอน