00:00:00
4 จุดเน้น
 
01:00:00
Numeracy
 
02:00:00
Social Studies
 
03:00:00
PSHE and Sport
 
04:00:00
R 4 จุดเน้น
 
05:00:00
R Numeracy
 
06:00:00
R เทปบันทึกการอบรม เชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล
 
07:00:00
R เทปบันทึกการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R Social Studies
 
09:00:00
R PSHE and Sport
 
10:00:00
R 4 จุดเน้น
 
11:00:00
R Numeracy
 
12:00:00
R Social Studies
 
13:00:00
R PSHE and Sport
 
14:00:00
R 4 จุดเน้น
 
15:00:00
R Numeracy
 
16:00:00
R เทปบันทึกการอบรม เชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล
 
17:00:00
R เทปบันทึกการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R Social Studies
 
19:00:00
R PSHE and Sport
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R Lesson Study
 
21:00:00
R วิ4 จุดเน้น
 
22:00:00
R Numeracy
 
23:00:00
R Social Studies
 

ดาวน์โหลดตารางสอน