00:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
01:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
02:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
03:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
04:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
05:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
06:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
07:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เนื้อหาและกลวิธีในสารคดีและบันเทิงคดี, รูปแบบของบันเทิงคดี
 
09:30:00
คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง จำนวนจริงในรูปกรณฑ์
 
10:30:00
เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:30:00
ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Paragraph Organization
 
13:30:00
วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 5 "เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 4 ตารางธาตุ "
 
14:30:00
สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 "เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ธรณีภาค ตอนที่ 1 (เปลือกโลก องค์ประกอบด้านดิน หิน แร่ การเกิดภูมิลักษณ์ด้วยกระบวนการแปรสัณฐาน) "
 
15:30:00
ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อารยธรรมจีน
 
16:30:00
คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
 
17:30:00
ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 "เรื่อง จุดประสงค์ของงานทัศนศิลป์ วิจิตรศิลป์ "
 
17:30:00
เสริมสาระความรู้
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เสริมสาระความรู้
 
18:01:00
ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ต่อ) "เรื่อง จุดประสงค์ของงานทัศนศิลป์ วิจิตรศิลป์ "
 
18:30:00
วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 5 สมบัติบางประการของธาตุโลหะและธาตุอโลหะ
 
18:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
19:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
21:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
21:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
22:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
23:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช