00:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
01:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
02:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
03:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
04:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
05:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
06:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
07:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เสริมสาระความรู้
 
08:30:00
คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อนุกรมเรขาคณิต การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต
 
09:30:00
ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง รูปแบบทัศนศิลป์ตะวันออกและตะวันตก
 
10:30:00
วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เชื้อเพลิง -เชื้อเพลิงทางเลือก
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการก่อการร้าย
 
13:30:00
R: คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อนุกรมเรขาคณิต การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต
 
14:30:00
R: ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง รูปแบบทัศนศิลป์ตะวันออกและตะวันตก
 
15:30:00
R: วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เชื้อเพลิง -เชื้อเพลิงทางเลือก
 
16:30:00
R: ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการก่อการร้าย
 
17:30:00
R: คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อนุกรมเรขาคณิต การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ต่อ) เรื่อง อนุกรมเรขาคณิต การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต
 
18:30:00
R: ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง รูปแบบทัศนศิลป์ตะวันออกและตะวันตก
 
19:30:00
R: วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เชื้อเพลิง - อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี - ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ต่อ) เรื่อง เชื้อเพลิง - อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี - ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 
21:00:00
R: ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการก่อการร้าย
 
22:00:00
R: คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อนุกรมเรขาคณิต การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต
 
23:00:00
R: ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง รูปแบบทัศนศิลป์ตะวันออกและตะวันตก
 

ดาวน์โหลดตารางสอน