00:00:00
สื่อสารอย่างไรไม่ไร้สาระ
 
01:00:00
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากสมุนไพร
 
02:00:00
การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
 
03:00:00
การพัฒนา Mobile Application ด้วยระบบ Cross Platform
 
04:00:00
เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 
05:00:00
อาหารไทยพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพ
 
06:00:00
การนำบอร์ด Arduino มาประยุกต์ใช้งาน 1
 
07:00:00
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ยุคไทยแลนด์ 4.0
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เสริมสาระความรู้
 
08:30:00
ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่าง
 
09:00:00
เทคโนโลยีสมองกล
 
10:00:00
กีตาร์พื้นฐาน
 
11:00:00
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
 
12:00:00
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
13:00:00
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 
14:00:00
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
 
15:00:00
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาช่างอุตสาหกรรม
 
16:00:00
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาช่างอุตสาหกรรม
 
17:00:00
ภาษาอังกฤษในชีวิต 1
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
 
19:00:00
Internet of thing
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
เรียนรู้ใช้งาน IOT
 
21:00:00
คอมพิวเตอร์น่ารู้
 
22:00:00
ประมง
 
23:00:00
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น