00:00:00
R: ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ความงามของนาฏศิลป์
 
01:00:00
R: วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โรคไตและโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะ
 
02:00:00
การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
 
03:00:00
การพัฒนา Mobile Application ด้วยระบบ Cross Platform
 
04:00:00
เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 
05:00:00
อาหารไทยพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพ
 
06:00:00
การนำบอร์ด Arduino มาประยุกต์ใช้งาน 1
 
07:00:00
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ยุคไทยแลนด์ 4.0
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เสริมสาระความรู้
 
08:30:00
ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
 
09:30:00
คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเขียนเซต
 
10:30:00
ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ไทย
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
 
13:30:00
R: ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
 
14:30:00
R: คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเขียนเซต
 
15:30:00
R: ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ไทย
 
16:30:00
R: วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
 
17:30:00
R: ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
 
18:30:00
R: คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเขียนเซต
 
19:30:00
R: ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ไทย
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) เรื่อง วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ไทย
 
21:00:00
R: วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
 
22:00:00
R: ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
 
23:00:00
R: คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเขียนเซต
 

ดาวน์โหลดตารางสอน