00:00:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
00:30:00
ธรรมรส-ธรรมรัฐ
 
01:30:00
พุทธธรรมนำปัญญา
 
02:00:00
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป 61-62
 
03:00:00
ธรรมสาธุ
 
03:30:00
ธรรมดีได้ดี Easy Life
 
04:00:00
รุ่นใหญ่ไกลโรค
 
04:30:00
ลุยไม่รู้โรย
 
05:00:00
ธรรมดีได้ดี Follow Me
 
05:30:00
Young @ Heart
 
06:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
07:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
07:30:00
หลักชีวิตปี1
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
Food Work
 
08:30:00
อนุบาลปีที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีและการสื่อสาร (2)
 
11:00:00
ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
11:30:00
R ผีเสื้อกระพือปีก
 
12:00:00
ธรรมรส-ธรรมรัฐ
 
13:00:00
R พุทธธรรมนำปัญญา
 
13:30:00
R อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป 61-62
 
14:30:00
R ผีเสื้อกระพือปีก
 
15:00:00
R ธรรมรส-ธรรมรัฐ
 
16:00:00
R พุทธธรรมนำปัญญา
 
16:30:00
R อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป 61-62
 
17:30:00
R ธรรมสาธุ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R ธรรมดีได้ดี Easy Life
 
18:30:00
รุ่นใหญ่ไกลโรค
 
19:00:00
R ลุยไม่รู้โรย
 
19:30:00
R ธรรมดีได้ดี Follow Me
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
21:00:00
R Young @ Heart
 
22:00:00
R ช่างประจำบ้าน
 
22:30:00
R หลักชีวิตปี1
 
23:00:00
R Food Work
 
23:30:00
R ขนมไทยอะไรเอ่ย