00:00:00
เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
 
00:30:00
R : พระราชกรณียกิจและพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
 
01:30:00
R : วีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา (ร.10)
 
02:30:00
R : แสงแห่งปณิธาน
 
03:00:00
R : ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
03:30:00
R : ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
04:00:00
R : อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
04:30:00
R : สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
05:00:00
R : เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
 
05:30:00
R : เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
06:00:00
R : 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
06:30:00
R : พระราชกรณียกิจและพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
 
07:30:00
R : แสงแห่งปณิธาน
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
THU : ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (วิทยาศาสตร์) เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 2
 
09:30:00
THU : ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง วันเปิดเรียน 1 *
 
10:30:00
THU : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 5 และ 0
 
11:30:00
THU : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ,กอท.) เรื่อง เรียนรู้เรื่องเส้น
 
12:30:00
FRI : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 1 ถึง 5 แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม *
 
13:30:00
FRI : ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง วันเปิดเรียน 2
 
14:30:00
FRI : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพ) เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
 
15:30:00
FRI : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 2
 
16:30:00
เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
 
17:00:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
17:30:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พระราชกรณียกิจและพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
 
19:00:00
วีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา (ร.10)
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
แสงแห่งปณิธาน
 
21:00:00
ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
21:30:00
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
22:00:00
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
22:30:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
23:00:00
R : เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
 
23:30:00
R : เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า