00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
02:00:00
แสงแห่งปณิธาน
 
02:30:00
พระราชกรณียกิจและพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
 
03:30:00
วีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา (ร.10)
 
04:30:00
ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
05:00:00
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
05:30:00
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
06:00:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
06:30:00
เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
 
07:00:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
07:30:00
R : 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (วิทยาศาสตร์) เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 2
 
09:30:00
ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง วันเปิดเรียน 1 *
 
10:30:00
ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 5 และ 0
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ,กอท.) เรื่อง เรียนรู้เรื่องเส้น
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (วิทยาศาสตร์) เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 2
 
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง วันเปิดเรียน 1 *
 
16:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 5 และ 0
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ,กอท.) เรื่อง เรียนรู้เรื่องเส้น
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (วิทยาศาสตร์) เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 2
 
21:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง วันเปิดเรียน 1 *
 
22:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 5 และ 0
 
23:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ,กอท.) เรื่อง เรียนรู้เรื่องเส้น